De buitenbasis
KVK: 85197491
E-mail: [email protected]

Artikel 1: Algemeen

1.1 De natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna te noemen Klant, die aan I. Meijer- van der Heiden handelend onder de naam De buitenbasis opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, of deelneemt aan een sessie, training/workshop of programma, met betrekking tot één of meerdere activiteiten en/of aanverwante werkzaamheden van De buitenbasis.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De buitenbasis en de Klant.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2: Aard dienstverlening

2.1 Alle verplichtingen van De buitenbasis onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen.

2.2 De buitenbasis zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Uitgangspunt hierbij is dat De buitenbasis handelt vanuit integriteit en dat het belang van de Klant centraal staat.

2.3 De activiteiten en aanverwante dienstverlening zijn gericht op natuurkennis, persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. De Klant past deze ontwikkeling naar eigen keuze toe. De buitenbasis kan daarom geen garantie voor succes geven of instaan voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel.

Artikel 3: Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die wordt

gesloten tussen De buitenbasis en Klant.
3.2 Deze algemene voorwaarden zijn bij aangaan van de overeenkomst door De

buitenbasis aan Klant ter hand gesteld.

3.3  Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomsten en/of algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4  Indien een voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de overeenkomst dan geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

3.5  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten.

Artikel 4: Aanmelden

4.1  Aanmelding voor één of meerdere van de activiteiten van De buitenbasis geschiedt

door inschrijving via de website www.debuitenbasis.com

4.2  Na inschrijven via de website www.debuitenbasis.com ontvangt de Klant een factuur

met het factuurbedrag.

4.3  De overeenkomst tussen De buitenbasis en Klant komt tot stand nadat Klant het

volledige factuurbedrag aan De buitenbasis heeft betaald.

Artikel 5: Annulering
5.1 Een aanmelding voor een activiteit kan alleen schriftelijk worden geannuleerd.

Annuleringen kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar:

[email protected]

In geval van annulering voor een activiteit:

5.2  Door Klant: Annuleren of wijzigen kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de activiteit, daarna wordt geen restitutie verleend en is wijzigen niet meer mogelijk.

5.3  Bij te weinig Klanten: Indien een groepsactiviteit niet door kan gaan vanwege te weinig Klanten, zal dit uiterlijk twee dagen voor aanvang worden medegedeeld. Klant kan op dat moment kiezen voor teruggave van het cursusgeld, of deelname verplaatsen naar een toekomstige moment.

5.4  Bij calamiteiten: Bij ziekte van (de medewerker van) de BuitenBasis of andere calamiteiten, behoudt de Buitenbasis zich het recht voor de activiteit naar een andere dag te verplaatsen.

5.5  De buitenbasis behoudt zich het recht om aanmeldingen die ongeschikt of ongepast zijn te annuleren.

5.6 De buitenbasis heeft het recht om een activiteit te annuleren indien de weersomstandigheden als niet geschikt worden ervaren. In geval van annuleren vanwege weersomstandigheden:
a. Worden Klanten daar minimaal een (1) uur van tevoren van op de hoogte gebracht;

b. Ontvangen Klanten het factuurbedrag terug of wordt hen een alternatief

geboden.
5.7 In geval van annulering door De buitenbasis ontstaan er voor Klanten géén recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Overmacht

6.1 De buitenbasis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De buitenbasis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De buitenbasis redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6.3 De buitenbasis kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7: Klachten

7.1 Wanneer de Klant niet tevreden is over een door De buitenbasis geleverde dienst, dient dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan De buitenbasis per email ([email protected]) te worden gemeld.
7.2 Op een klacht wordt binnen 4 weken gereageerd. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

7.3 Een dossier van de klacht met en de afhandeling daarvan wordt voor een periode van 1 jaar door De buitenbasis gearchiveerd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1  De buitenbasis is noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor lichamelijk en / of geestelijk letsel, blessures, diefstal en / of schade. Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico en rekening.

8.2  De buitenbasis is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die voortvloeit uit of samenhangt met een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de Klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

8.3  Als, om welke reden dan ook, De buitenbasis toch aansprakelijk is dan is De buitenbasis dit enkel tot hoogte van het overeengekomen factuurbedrag.

8.4 De buitenbasis is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9: Geheimhouding /Privacy

9.1 De naam en contactgegevens van Klanten, al dan niet in relatie tot een opdrachtgever, worden door De buitenbasis gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij de betreffende Klant daar toestemming voor heeft gegeven.

9.2 Door de buitenbasis wordt aan dossiervorming gedaan voor coachingstrajecten. Persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage De buitenbasis.

9.3 Alle informatie die door Klant wordt verstrekt is vertrouwelijk voor De buitenbasis en haar eventuele medewerkers.

Artikel 10: Auteursrechten

10.2 Alle teksten op de website en in blogs, nieuwsbrieven en andere (social media) kanalen van De buitenbasis, evenals activiteitsmaterialen (tenzij expliciet vermeld) zijn het exclusieve eigendom van De buitenbasis en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.

Artikel 11: Conversiebeding
11.1 Indien en voor zover een of meerdere bepalingen (of delen daarvan) van de

overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietig en/of niet rechtsgeldig mochten blijken, dan blijven de overige bepalingen (of delen daarvan) onverminderd van kracht.

10.1 De buitenbasis behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De buitenbasis heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn haar toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan.

Artikel 12: Vrijwaring

12.1 De Opdrachtgever / Klant vrijwaart De buitenbasis voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet rechtstreeks aan De buitenbasis toerekenbaar of toe te schrijven is.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De buitenbasis partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

13.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14: Forumkeuze
14.1 Alle geschillen welke tussen De buitenbasis en Klant mochten ontstaan, naar

aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden- Nederland, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

14.2 Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is gemaakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.